شرکت رخشا دیزل در راستای خدمت رسانی بهتر تهیه و توزیع تمامی قطعات موتوری و لوازم مصرفی
موتورهای پرکینز و بنز و اطلس را انجام میدهد

*** کلیه قیمت ها به ریال می باشد ***

لیست قیمت دیزل ژنراتور مرسدس بنز شرکت ایدم با ژنراتور طرح استامفورد
تاریخ : ١۴٠٣/٠١/٢٧
Table Plugin

١٠ ٪ مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می باشد.

دستگاه های فوق دارای يکسال يا ۵٠٠ ساعت کارکرد هرکدام زود تر برسد گارانتی مي باشد.

هزينه حمل و نقل و نصب و راه اندازی برعهده خريدار مي باشد.

لیست قیمت دیزل ژنراتور های پرکینز شرکت موتورسازان با ژنراتور طرح استانفورد
تاریخ : ١۴٠٣/٠٢/٠٨

Table Plugin

١٠ ٪ مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می باشد.

دستگاه های فوق دارای يکسال يا ۵٠٠ ساعت کارکرد هرکدام زود تر برسد گارانتی مي باشد.

هزينه حمل و نقل و نصب و راه اندازی برعهده خريدار مي باشد.

لیست قیمت مواور ژنراتورهای گاز سوز مرسدس بنز شرکت ایدم با ژنراتور طرح استامفورد 
تاریخ : ١۴٠٣/٠١/٢۶

Table Plugin

١٠% مالیات بر ا/رزش افزوده بر عهده خریدار می باشد.

دستگاه های فوق دارای شش ماه يا ٣٠٠ ساعت کارکرد هرکدام زود تر برسد گارانتی مي باشد.

هزينه حمل و نقل و نصب و راه اندازی برعهده خريدار مي باشد.

لیست قیمت موتور ژنراتور های گاز سوز شرکت پرکینز موتورسازان با ژنراتور طرح استانفورد
تاریخ : ١۴٠٣/٠١/١۴

Table Plugin

١٠% مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می باشد.

دستگاه های فوق دارای شش ماه يا ٣٠٠ ساعت کارکرد هرکدام زود تر برسد گارانتی مي باشد.

هزينه حمل و نقل و نصب و راه اندازی برعهده خريدار مي باشد.

لیست قیمت موتور دیزلی  پرکینز شرکت موتورسازان 
تاریخ : ١۴٠٣/٠٢/١١

Table Plugin

قيمت فروش به مشتری با احتساب ١٠ ٪ ارزش افزوده مي باشد.

لیست قیمت موتور دیزلی  مرسدس بنز شرکت ایدم 
تاریخ : ١۴٠٣/٠٢/١١

Table Plugin

قيمت فروش به مشتری با احتساب ١٠ ٪ ارزش افزوده مي باشد.