توجه

  • – در موتورهاي صنعتی ( پمپ آب و ژنراتور) تمامی مقادیر توان براساس کار در شرایط ISO3046 و با استفاده از اندازه پروانه هاي رایج و نسبت هاي محرك می باشند
  • – در صورت بهره برداري در خارج از شرایط استاندارد ذکر شده می بایست ضرایب تصحیح مناسب در انتخاب موتورها اعمال گردند. ( در این موارد با شرکت ایدم تماس بگیرید)
  • – تلرانس پرفورمانس اعلام شده توسط شرکت ایدم مثبت و منفی 50 درصد می باشد
  • – توان هاي الکتریکی با فرض ضریب توان و بازده ژنراتور در نظر گرفته شده است
  • – سوخت مورد نظر، گازوئیل بر اساس استانداردهای : ASTMD975 D2 ، Bs2869 Part 2 1998 Class A2 می باشد
  • – در تمامی موتورها جهت چرخش در جهت چرخش عقربه هاي ساعت در دید از جلوي موتور می باشد
  • – توان اسمی : توان قابل دسترس در بارهاي متغیر به جاي برق شبکه اصلی می باشد. اضافه بار ده درصد به مدت یک ساعت درهر دوازده ساعت مجاز می باشد
  • – توان اضطراري : توان قابل دسترس در بارهاي متغیر در صورت قطع برق شبکه اصلی می باشد. اعمال بار بیش از حد مجاز نمی باشد
  • – تصویر موتور ممکن است شامل بعضی از قطعات اختیاري باشد
  • حق تغییر مشخصات موتور بدون اطلاع قبلی براي ایدم و موتورسازان محفوظ می باشد